Partagez vos passions
Rejoignez la communauté

 • doradztwoprawne


  • a posté un article :

   Podstawy kasacji w sprawie o odszkodowanie
   W związku z tym należy podkreślić, że art. 481 § 1 KC przyznaje wierzycielowi uprawnienie do żądania odsetek za opóźnienie niezależnie od woli stron wyrażonej w umowie. Skorzystanie z tego uprawnienia zależy jednak wy...

  • a posté un article :

   Pozbawienie tytułu wykonalności a nadużycie
   Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy - zdaniem Sądu a quo - należało przyjąć, że powódka o szkodzie dowiedziała się bezpośrednio po podjęciu uchwały w dniu 22.01.2000 r. Dowiedziała się rów...

  • a posté un article :

   Konstrukcja nadużycia prawa na gruncie

   Natomiast Sąd Apelacyjny podziela argumentację Sądu I instancji na brak możliwości zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 5 KC. Jeżeli nie zachodzą przesłanki z przepisów art. 928 KC lub 1008 KC przyjmuje się, że żądanie zachowku nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów majątkowych wymienionych w art. 991 § 1 KC najbliższych członków rodziny przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającemu ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Zastosowanie art. 5 KC nie może udaremniać celów przepisu o zachowku.   opinie o kancelariach adwokackich w łodzi   Dla uściślenia należałoby jedynie dodać, że w okresie, w którym miały miejsce zdarzenia opisane powyżej doszło do kilkakrotnych zmian w ustroju administracji publicznej. Tak więc do 26 maja 1990 roku można było mówić jedynie o Skarbie Państwa i czynnościach odpowiednich jego jednostek, a po tej dacie o kolejno funkcjonujących jednostkach samorządu terytorialnego. Uproszczeniem było zatem wskazanie na działania powoda w czasach, w których M. S. W. jako podmiot prawa jeszcze nie istniało. Z drugiej jednak strony sukcesja prawna powoda nie budzi najmniejszych wątpliwości, a zatem wskazane uproszczenia nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.   kancelarie adwokackieNie można też, w kontekście zasad współżycia społecznego, marginalizować aktualnej sytuacji życiowej pozwanego, który jest obecnie człowiekiem schorowanym, po kilku przebytych operacjach. Mając kłopot z poruszaniem się oczekuje na wymianę zastawki serca. Ponadto, pozwany ma bardzo trudną sytuację materialną. Poza żoną pozostała mu jedynie synowa. Syn zmarł. Pozwany nie może liczyć na pomoc rodziny.

   Dnia 16 grudnia 1993 r. powódka złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez M.W. przestępstwa polegającego na wyłudzeniu od jej matki A.C. upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) SA. Oddział w P.T. oraz pobraniu z rachunku 92.294.100 zł po śmierci A.C. Postanowieniem z dnia 18 stycznia 1994 r., sygn. akt (...) Komenda Rejonowa Policji w P.T. odmówiła wszczęcia dochodzenia. 24 stycznia 1994 r. powyższe postanowienie zostało zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w P. Postanowieniem z dnia 8 marca 1994 r. sygn. akt I Dsn. 84/94 Prokuratura Wojewódzka w P.T. po rozpoznaniu zażalenia powódki na postanowienie Prokuratury Rejonowej w P.T. z dnia 24 stycznia 1994 r. utrzymała w mocy zaskarżone postanowienie. www   Trzeba przy tym wskazać, iż bez znaczenia jest fakt dokonania darowizny przed dłużnika wraz z jego żoną i z majątku wspólnego skoro powództwo przewidziane w art. 527 KC jest dopuszczalne także wtedy, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, a przedmiot majątku wspólnego wchodził do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka jak ma to miejsce w opisywanym przypadku (wyrok SN z 6 czerwca 2003 r., IV CKN 204/01, uchwała SN z 12 maja 2011 r., III CZP 15/11). Ubocznie można przy tym wskazać, że przedstawione w sprawie tytuły wykonawcze dotyczą zaległości podatkowych powstałych od dnia 29 listopada 2001 do dnia 14 lipca 2008 r., natomiast przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązujące do nowelizacji z 20 stycznia 2005 roku przewidywały, iż zaspokojenia z majątku wspólnego mógł żądać wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Zaległości podatkowe A. W. (1) sprzed 20 stycznia 2005 r. przekraczają zaś wielokrotnie wartość przedmiotu umowy darowizny.

  Plus...

  Blogs de doradztwoprawne

  Blogs favoris

  doradztwoprawne n'a pas encore de blogs favoris

  Suit 0 membres

  doradztwoprawne ne suit pas de membre

  Suivi par 0 membres

  doradztwoprawne n'est suivi par aucun membre