Partagez vos passions
Rejoignez la communauté

 • tylkowski


  • a posté un article :

   Prawo telekomunikacyjne
   Natomiast według art. 184 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. Z regulacji tej wynika...

  • a posté un article :

   organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
   W pierwszej kolejności należy podkreślić, że organ trafnie ocenił charakter przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z o.o. dokonanego w trybie art. 22 i art. 23 ust. 1 u.g.k. jako tego rodzaju przekszta...

  • a posté un article :

   Dopuszcza stosowanie art. 5 KC w sprawach o zachowek
   Orzeczenia Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalające niepełnosprawność powoda w stopniu znacznym nie stanowiły wystarczającego dowodu do ustalenia trwałej niezdolności powoda do pracy w dacie otwarcia spadk...

  • a posté un article :

   Umowa zobowiązująca dostawcę i odbiorcę
   Sąd Wojewódzki wyrokiem wstępnym ustalił, że pozwana obowiązana jest pokryć powodowi szkody powstałe od dnia 31 października 1993 r. do końca 1994 r., będące bezpośrednim następstwem uchylenia się pozwanej w listopadzie...

  • a posté un article :

   Brak wpływu okoliczności związanych z miejscem zamieszkania
   W przekonaniu sądu odwoławczego, ustalenia dokonane w zaskarżonym postanowieniu są słuszne i w zasadniczej części przekonujące.Podstawowym kryterium właściwości miejscowej sądu jest miejsce popełnienia przestępstwa. Zgodnie bo...

  • a posté un article :

   Zmiana ustawy
   Ostatnią kwestią, do której należy się ustosunkować, jest wskazanie sądu pierwszej instancji, któremu zgodnie z treścią art. 437 § 2 k.p.k. należało przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Akt oskarżenia p...

  • a posté un article :

   Zgodnie z zasadą skargowości
   Zarzut z punktu 2 kasacji jest niezasadny. Natomiast częściowo zasadny jest zarzut z punktu 1. skargi, a przede wszystkim zarzut z punktu 3, w szczególności, jeśli zostanie on odczytany we wzajemnej więzi z zarzutem, któr...

  • a posté un article :

   Przekroczenie przez sąd zasady swobodnej oceny dowodów
   Na podstawie art. 536 k.p.k. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym - tylko w wypadkach określonych w art. 435 k.p.k., art. 439 k.p.k. i art. 455 k.p.k. W niniejs...

  • a posté un article :

   Uwiarygodnienie zarzutu dowolnej oceny dowodów
   Na wstępie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 523 § 1 k.p.k. kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na...

  • a posté un article :

   Powiązanie czynności sprawczej przestępstwa
   W pierwszej kolejności należało odnieść się do zarzutu obrazy art. 14 § 1 k.p.k., wskazującego na to, że sąd pierwszej instancji przypisał oskarżonej popełnienie czynu niemieszczącego się w granicach czynu zarzucanego w a...

  • a posté un article :

   Nie stanowi wyjścia poza granice oskarżenia
   W uzasadnieniu swojego orzeczenia sąd odwoławczy stwierdził, że: "Czynności jakie M. P. i W. S. podjęli w lipcu 2000 r. w P. w odniesieniu do przedmiotowego samochodu mogą co najwyżej stanowić podstawę do rozważenia tezy czy w&oa...

  • a posté un article :

   skarga prokuratora
   Sławomir U. został oskarżony o to, że "w dniu 27 października 2003 r. w W., w celu uzyskania kredytu w kwocie 50 tys. z Bank P. S.A., przedłożył w oddziale tego Banku, za pośrednictwem firmy "P." z P. podrobione "Zaświadczenie Urz...

  Plus...

  Blogs favoris

  tylkowski n'a pas encore de blogs favoris

  Suit 0 membres

  tylkowski ne suit pas de membre

  Suivi par 0 membres

  tylkowski n'est suivi par aucun membre